Adatkezelési Tájékoztató

Az ISEEQ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Madách Trade C. ép. B. lház. 7. em.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-989390; “ISEEQ”) ezúton tájékoztatja azon álláskeresőket, jelölteket, akik személyes adatait az ISEEQ munkaerőközvetítő tevékenysége során kezeli (“Jelöltek”) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről és gyakorlatáról, valamint a Jelöltek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

A Jelöltek személyes adatai kezelésének célja a Jelöltek közvetítése az ISEEQ ügyfelei részére. A Jelölt a hozzájárulását az adatkezeléshez az adott álláshirdetés kapcsán, vagy általánosságban munkaerőközvetítés céljából megadhatja.

Az ISEEQ a Jelölt részére időnként szakmai tartlmakat és exkluzív pozíciókat küldhet hírlevel formájában.

Az ISEEQ a Jelölt részére ajándékcsomagot küldhet a Jelölt előzetes e-mailben történő beleegyezésével.

Az ISEEQ a jelöltek alábbi személyes adatait kezeli:

Teljes név, email, mobiltelefonszám, lakcím, munkahely, betöltött pozíció / folyamatban lévő tanulmányok, kor, nemzetiség, Linkedin profil azonosító, a Jelölt által küldött önéletrajz, idegen nyelvi készségek, szakmai készségek, tanulmányok, eredmények/kitüntetések, az új munkában lehetséges leghamarabbi kezdés dátuma, élő versenytilalmi kötelezettségek, jelenlegi fizetés, fizetési igény, élő tanulmányi szerződés(ek). Egyes pozíciók tekintetében további információ/személyes adat megadása is szükséges lehet a Jelölt hozzájárulásával.

Az ISEEQ nem kezel különleges adatokat, kizárólag ha egy adott pozíció tekintetében szükséges és minden esetben csak a Jelölt előzetes hozzájárulásával.

Az ISEEQ a személyes adatokat a Jelölt által kért törlésig kezeli, vagy az adatkezelés céljához szükséges ideig, amelyik korábban bekövetkezik. Az ISEEQ rendszeresen felülvizsgálja, hogy a személyes adatok kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Az ISEEQ igyekszik a Jelöltek naprakész személyes adatait kezelni. Ennek érdekében az ISEEQ kéri a Jelölteket, hogy tájékoztassák az ISEEQ -t az ISEEQ részére megadott személyes adataikban bekövetkezett változásokról. Az ISEEQ időről-időre kapcsolatba lép e-mailen vagy telefonon keresztül a Jelöltekkel a Jelöltek által az ISEEQ részére megadott személyes adatok frissítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja

A Jelölt, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, az adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) szerint történik. Az ISEEQ munkatársai a potenciális Jelölttel felvehetik a kapcsolatot a potenciális Jelölt nyilvános elérhetőségein annak érdekében, hogy hozzájárulását kérjék személyes adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. Az ilyen megkeresés jogalapja az ISEEQ jogos érdeke az Infotv. 6. § (1) b.) alapján és a GDPR . 6. cikk (1) bekezdés f) szerint.

A www.iseeq.hu honlapon álláskeresőként történő regisztrációt vagy az 1. bekezdésben foglalt adatok ISEEQ munkatársai részére bármilyen formában (e-mail, telefon) történő önkéntes megadását követően az ISEEQ a személyes adatok jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez kérni fogja a Jelölt kifejezett hozzájárulását, annak hiányában nem kezeli tovább az adatokat.

Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság, adatfeldolgozás

A Jelöltek személyes adataihoz az ISEEQ munkatársainak van hozzáférése. Az ISEEQ munkatársai felvehetik a Jelöltekkel a kapcsolatot, hogy új álláslehetőségekről tájékoztassák a Jelölteket vagy hogy frissítsék az ISEEQ által kezelt személyes adatokat.

Az ISEEQ munkatársai emellett időnként hírlevél formájában releváns szakmai tartalmakkal és exkluzív pozíciókkal kereshetik meg a jelölteket.

Az ISEEQ azon ügyfeleinek továbbítja a Jelölt személyes adatait, amely kínál olyan pozíciót, amelyre a Jelölt jelentkezik. Az ISEEQ a Jelölt személyes adatait az adott ügyfelének csak a Jelölt előzetes, telefonon vagy e-mailen keresztül adott hozzájárulásával továbbítja, és csak azon személyes adatokat, amelyek az adott pozícióra való jelentkezéshez szükségesek. Az ISEEQ egyes ügyfelei EU-n kívüliek, ilyen esetekben az ISEEQ előzetesen tájékoztatja a Jelöltet, hogy mely országba továbbítaná személyes adatait, és csak a Jelölt kifejezett előzetes hozzájárulásával továbbítja a Jelölt személyes adatait.

Az ilyen adattovábbítás célja, hogy a továbbított adatok alapján a Jelöltet – amennyiben az ISEEQ ügyfele saját belátása szerint alkalmasnak találja az adott pozícióra – állásajánlattal megkeressék, vele munkavégzésre irányuló szerződést kössenek. Az ISEEQ azzal a feltétellel továbbítja az ügyfelei részére a Jelölt személyes adatait, hogy azok a továbbított személyes adatokat kizárólag a fenti célra, legfeljebb 12 hónapig kezelhetik munkavégzésre irányuló szerződés megkötésének hiányában. Az ISEEQ ügyfele a továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőnek minősül, az általa elkövetett esetleges jogsértésekért az ISEEQ felelősségét kizárja.

Az ISEEQ az adatokat automatizált adatfeldolgozással dolgozza fel és ehhez igénybe veszi a következő szolgáltatókat:

Traffit (https://iseeq.traffit.com/).

Az ISEEQ a személyes adatokat a Traffit (https://iseeq.traffit.com/) AWS Németországi szerverein tárolja. A szerverek biztonsági részletei az alábbi linken találhatóak: https://aws.amazon.com/security. A Traffit behatolásvédelmi rendszereit rendszeresen teszteli, az esetlegesen feltárt hibákat azonnal javítja, azok szoftveres megoldásai mindig a lehető legújabb biztonsági megoldásokat használják, így a rendszerük felvértezett a behatolások ellen. Minden 24 órában adatmentés történik, és 30 napig tárolják az összes rendszert érintő logot.

Az ISEEQ a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el az adatvédelmi incidensek elkerülésének érdekében. Minden esetleges adatvédelmi incidens esetén maximális transzparenciát biztosít a Jelöltek és az eljáró hatóságok részére.

Sütik (Cookie-k)

A www.iseeq.hu honlap nem használ sütiket.

Jogorvoslati jog

A Jelölt személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet az ISEEQ-tól személyes adatai kezelésének módjáról, kérheti a kezelt személyes adatainak harmadik személy részére való továbbítását. A Jelölt személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére az ISEEQ haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosításáról és törléséről is.

A Jelölt személyes adatai kezelésére vonatkozó, fentebbi pontok megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

I. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy

II. a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt a Jelölt panaszával elsőként az ISEEQ-hiz forduljon a 6. pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

Az ISEEQ elérhetőségei

Levelezési cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.;

E-mail cím: privacypolicy@iseeq.hu

Az ISEEQ fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amelyekben történő változtatásokról e-mail útján értesíti a Jelölteket.